Vedtægter for Øland Golfklub

År 2016
Udgave 9

.

Her finder du en printervenlig udgave: Vedtægter 2016

§1

Klubbens navn er Øland Golfklub, og dens hjemsted er Jammerbugt kommune.
Det er Øland Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet at udbrede og fremme kendskabet til golf og øge medlemmernes færdighed i spillet samt at forestå driften af Øland Golfklubs golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedste forhold.

§2

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§3

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlemmer.

§4

Der findes følgende medlemskategorier:
1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
2. Aktive ynglinge (t il og med det kalenderår, man fylder 25 år)
3. Aktive voksne (fra det kalenderår, man fylder 26 år)
4. Aktive ægtefæller/samboende
5. Aktive hverdagsmedlemmer
6. Studerende på SU/lærlinge
7. Langdistancemedlemmer
8. Flex-medlemmer  –  Læs mere om Flexmedlemskab her: Flex-medlemskab
9. P&P-medlemmer
10. Æresmedlemmer
11. Passive medlemmer

Ved optagelse i klubben kan medlemmer vælge at betale et indskud, hvilket giver ret til reduceret kontingent. Juniorer kan ikke betale indskud, mens ynglinge kan vælge at betale 1/3 indskud, som modregnes, når spilleren bliver voksen-medlem.

Indskuddets størrelse og kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
Ved overgang fra et aktivt til et passivt medlemskab bevares et evt. betalt indskud, og medlemmet kan til enhver tid vende tilbage til et aktivt medlemskab.
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§5

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til 1.januar.

§6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved opslag på tavle i klubhus samt skriftligt ved annoncering på klubbens hjemmeside og pr. mail med mindst seks ugers varsel.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede med hver en stemme er kun medlemmer, som har betalt kontingent og tilhører en af følgende medlemskategorier (jvf. § 4): 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med samme stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og næste års arbejde.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer, og fra bestyrelsen skal ophænges i klubhuset samt indsættes på klubbens hjemmeside på internettet.

§8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
Der vælges en 1. og en 2. suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen kan i mangel på suppleanter supplere sig selv for tiden indtil den efterfølgende generalforsamling.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder først 1. suppleanten herefter 2. suppleanten indtil udløbet af det oprindeligt indvalgte bestyrelsesmedlems valgperiode.

§9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.
Klubben tegnes af enten formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, der udpeger udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 13

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.
Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og spillerhandicap i handicapturneringer og – matcher sker i.h.t den af DGU fastsatte course rating og slope for banen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af ro og orden inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union’s Amatør- og Ordensudvalg.

§14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 1. marts 2016.

Del